Algemene voorwaarden Computerhulp@Home

Algemene voorwaarden worden vaak gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Om dit uit de weg te werken, wordt hieronder in een duidelijke taal de voorwaarden uitgelegd.

1. Identiteit van de dienstverlener

 

 Naam Computerhulp@Home
 Adres Voormezele-Dorp 2F
8902 Voormezele
 Telefoonnummer 0479 68 34 78
 E-mailadres info@computerhulpathome.be
 Website www.computerhulpathome.be
 BTW-nummer BE 0560 770 658
 Rekeningnummer BE07 9731 2005 0466
 BIC ARSPBE22

 

2. Vastleggen van afspraken

Genomen afspraken over de prijs, inhoud van de dienstverlening, tijdstip en betaling worden altijd via telefoon, e-mail of via de online reservatietool vastgelegd. Bij het afsluiten van een afspraak aanvaardt de klant automatisch de algemene voorwaarden.

 

3.Nakomen van de afspraak
Beide partijen verbinden zich om de vastgelegde afspraak stipt na te komen. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak bent u verplicht om dit een dag (24u) voordien telefonisch door te geven. Werd er niet telefonisch verwittigd dan mag Computerhulp@Home 80 euro schadevergoeding vragen.

 

4. Cursussen

Niets uit de cursussen/workshops mag gekopieerd of digitaal verspreid worden zonder toestemming van Computerhulp@Home.

 

5. Herstellingen
Wordt een toestel meegenomen voor herstelling dan wordt er een herstelbon opgemaakt. Computerhulp@Home zal nooit defecte onderdelen vervangen zonder toestemming van de klant.
Bij grote herstellingen kan er een voorschot gevraagd worden.
Computerhulp@Home noch Dieter Vanderplancke kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data. De klant dient vooraf de nodige maatregelen te nemen om belangrijke data veilig te stellen.

 

6. Aankopen
Voor iedere aankoop wordt vooraf een offerte opgemaakt. Pas na de goedkeuring van de offerte wordt jouw bestelling uitgevoerd. Alle offertes zijn standaard 10 dagen geldig.
Voor nieuwe klanten wordt voor de eerste aankoop een proforma factuur opgemaakt, die de helft van de aankoopsom bedraagt. Pas na het ontvangen van dit bedrag wordt de bestelling uitgevoerd.

 

7. Betaling
Iedere factuur wordt contant betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wordt er een nieuw toestel aangekocht dan kan er een voorschot gevraagd worden. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant aan Computerhulp@Home een nalatigheidsintrest verschuldigd. Deze intrest bedraagt 20% van het factuurbedrag, met een minimum van €25,00. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Computerhulp@Home zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Computerhulp@Home gemaakte creaties niet gebruiken en blijven de niet betaalde goederen eigendom van Computerhulp@Home.

 

8. Garantie
Op alle apparatuur geldt een standaard garantieperiode van 2 jaar vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld. Op batterijen of laptop adapters geldt een standaard garantieperiode van 6 maanden. Virussen of andere softwareproblemen gelden niet als garantie.

De klant dient de originele verpakkingen, die meegeleverd worden, te bewaren tijdens de garantieperiode. Bij terugzenden van defecte onderdelen zonder originele verpakking, kan de herstelling of omruiling onder waarborg in sommige gevallen geweigerd worden door de fabrikant.

 


9. Privacy
Computerhulp@Home hecht heel veel belang aan duidelijk privacybeleid. Hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
● alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
● uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
● alle overige gegevens die tijdens onze afspraak onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails,...).
En volledig overzicht van ons privacybeleid kan je hier lezen..

 

10. Klachten
Omdat Computerhulp@Home streeft naar een optimale klantenservice, is het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over de dienstverlening. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk.
Iedere klacht moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden.